T'interessa

Espectáculos con Material Pirotécnico

Espectáculos con Material Pirotécnico

Consideracions generals

A la Comunitat Valenciana, són molt freqüents les festes relacionades amb el foc, amb espectacles pirotècnics com ara castells de foc, mascletades i traques.

És habitual que els productes pirotècnics no siguen sempre manipulats per professionals, sinó per adults i xiquets que no dominen els mínims coneixements que s'han de tenir en compte en manejar un element tan perillós com és la pólvora

Classes i venda d'artificis pirotècnics

El Reglament d'Explosius estableix 8 classes d'artificis pirotècnics, dels quals només poden ser usats en general amb fins recreatius els següents:

 • CLASSE I: Artificis pirotècnics que presenten un risc reduït i que estan pensats per a ser utilitzats a l'aire lliure, en àrees confinades.
 • CLASSE II: Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo reducido y que están pensados para ser utilizados al aire libre en áreas confinadas.
 • CLASSE III: Artificis pirotècnics que presenten un risc mitjà i que estan pensats per a ser utilitzats a l'aire lliure, en àrees àmplies i obertes.

La regulació d'aquesta matèria ve establida en l'Ordre de 20 d'octubre de 1988 (BOE núm. 260 del 29 d'octubre de 1988), per la qual es regula la manipulació i ús de productes pirotècnics en la realització d'espectacles públics de focs artificials i posterior Ordre de 2 de març de 1989 (BOE núm. 53 del 3 de març de 1989), per la qual es completa i perfecciona la citada normativa, així com en la Circular de la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma Valenciana sobre autorització de venda de productes pirotècnics de 24 de juny de 1998 (BOP núm. 162 del 10 de juliol de 1998 ) .

De la normativa citada cal destacar els aspectes següents:

 • Es prohibeix la venda de la classe III als menors de 18 anys.
 • Als locals de venda no permanent, entenent com a tals aquells que han de sol¿licitar autorització per a la venda de productes pirotècnics per a menys de 30 dies a l'any, no es podrà emmagatzemar més de 15 kg. bruts de material pirotècnic.
 • Queda expressament prohibida amb caràcter general l'adquisició, venda i subministrament pels establiments de venda, de trons de metxa (masclets) de la Classe IV (més de 3 gr. d'explosiu). Queda expressament prohibit en els establiments de venda, qualsevol tipus de manipulació dels artificis pirotècnics.
 • La utilització dels tro de bac es limita als actes festius com les despertades sota la vigilància de les comissions de festes que extremaran les mesures de seguretat, prèvia resolució anual de la Delegació del Govern, per la qual se n'autoritza provisionalment, la fabricació, manipulació i ús.

Consells a la població

 • Adquireix els productes pirotècnics en establiments degudament autoritzats.
 • Utilitza els productes pirotècnics deixant prou espai de separació amb les persones.
 • Respecta la distància de seguretat. Situa't darrere de les tanques que la delimiten.
 • Per a evitar lesions d'oïda, roman amb la boca oberta durant les mascletades.
 • Evita estacionar el teu vehicle al lloc dels actes i carrers adjacents, podria resultar un obstacle en cas d'evacuació.