T'interessa

Seguretat Radiológica

Seguretat Radiológica

Antecedents

La Llei 15/1980, de 22 d'abril, va crear el Consell de Seguretat Nuclear com a organisme independent de l'Administració de l'Estat i únic competent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica a l'Estat espanyol. La llei esmentada ha estat reformada per la Llei 33/2007, de 7 de novembre, que introdueix mecanismes de millora en dos aspectes prioritaris que inspiren la gestió del regulador: la independència i la transparència.

La disposició addicional tercera d'aquesta Llei estableix que el Consell de Seguretat Nuclear "podrà encomanar a les comunitats autònomes l'exercici de les funcions que li estiguen atribuïdes, d'acord amb els criteris generals que per al seu exercici el propi Consell acorde".

En virtut de la disposició addicional esmentada, el Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat van signar el 27 de novembre de 1986 l'Acord de comanda de funcions.

En aquest Acord de comanda de funcions, bàsicament, es va contemplar que la Generalitat passaria a realitzar les funcions següents:

 • Vigilància radiològica ambiental a l'exterior de les instal·lacions nuclears ubicades a la Comunitat Valenciana: L'abast d'aquesta comanda es refereix, exclusivament, a la gestió de les mesures dels nivells de radiació i a l'anàlisi radioquímica de mostres representatives dels camins d'exposició relacionats amb l'ésser humà. Aquesta vigilància dels nivells de radiació, així com dels mostratges, es realitzaran en l'entorn pròxim de l'única instal·lació nuclear ubicada al territori de la Comunitat Valenciana (Central Nuclear de Cofrents).
 • Inspecció del funcionament de les instal·lacions radioactives: Comprèn la realització d'inspeccions a les esmentades instal·lacions que en el moment present o en el futur disposen d'autorització de funcionament i notificació de posada en marxa, així com les instal·lacions que utilitzen aparells generadors de rajos X amb fins mèdics, que es troben ubicats a la demarcació territorial de la Comunitat Valenciana, segons la legislació vigent.
 • Inspecció de transport de substàncies nuclears o materials radioactius: Quan el seu recorregut afecte, dins del territori nacional, únicament el territori de la Comunitat Autònoma Valenciana. S'hi inclou la inspecció del transport de residus radioactius originats en aquesta Comunitat i la gestió dels quals n'exigisca el trasllat fora d'ella.

Havent-se acreditat per la Generalitat la disposició dels mitjans materials i personals necessaris per al desplegament de les funcions encomanades d'acord amb allò que s'ha estipulat, el 19 d'octubre de 1988 es va subscriure l'Acta d'entrada en vigor de la comanda.

Per Decret del president de la Generalitat 1/1988, de 18 de gener, es van assignar a la Conselleria d'Administració Pública les funcions derivades de l'Acord de comanda.

El CSN i la Generalitat Valenciana amplien a la custòdia i arxiu de documents l'Acord de Comanda subscrit en 1986. Amb data 12 de novembre de 2007, el vicepresident de l'organisme regulador, Luis Gámir, i el conseller Serafín Castellano van signar a la seu del CSN l'Addenda segona a l'Acord de comanda de funcions subscrit entre ambdues parts en 1986. En virtut de l'acord esmentat, la Generalitat centralitzarà tota la documentació original en suport paper i electrònic en un sistema a què podrà accedir en tot moment el CSN.

Després d'anys d'experiència amb l'acord de comanda esmentat, el 28 de juny del 2005, se signatura per part de la Generalitat i el Consell de Seguretat Nuclear, una revisió per ampliació de l'acord de comanda de funcions. En l'acord esmentat s'estableixen les funcions següents a realitzar per la Generalitat i expressades en els apartats c), d), e), f), g), h) i o) de l'article segon de la Llei 15/1980.

 • Inspecció per a llicències i el control del funcionament d'instal·lacions radioactives.
  • Realització de les inspeccions necessàries per a la concessió d'autoritzacions i per al control de les instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria (incloses les de rajos X amb fins mèdics) durant les fases de posada en marxa, funcionament, modificació (inclosa l'ampliació) i clausura.
  • Realització d'inspeccions de control del funcionament a operacions en obra d'instal·lacions de gammagrafia industrial.
  • Totes les inspeccions es duran a terme de conformitat amb el que disposen els manuals de procediment establits pel CSN, i de cada una, la Comunitat Valenciana remetrà al CSN l'acta corresponent.
  • La Comunitat Valenciana realitzarà a més les inspeccions que siguen necessàries, per raons especials o denúncia, i aquelles altres que encarregue expressament el CSN.
 • Inspecció de control dels Servicis de Protecció Radiològica (SPR) propis d'instal·lacions radioactives i de les Empreses de Venda i Assistència Tècnica (VAT) d'equips de rajos X amb fins mèdics, autoritzats pel CSN i ubicats en la Comunitat Valenciana.
 • Inspecció de transports de substàncies nuclears o radioactives que, dins del territori espanyol, s'originen, transiten o tinguen per destí la Comunitat Valenciana. S'efectuaran d'acord amb el que disposen els manuals de procediment establits pel CSN.
 • Anàlisi i avaluacions relacionades amb instal·lacions radioactives.
  • Realització de les anàlisis de les actes corresponents a les inspeccions referides en 1.1., així com les actuacions correctores que es deduïsquen d'aquestes anàlisis. Se'n retrà compte al CSN de les actuacions correctores esmentades.
  • Preparació, quan pertoque, de propostes de sanció que es remetran al CSN.
  • Avaluació de sol·licituds per a la concessió d'autorització relatives al funcionament, modificació (inclosa ampliació) i clausura d'instal·lacions radioactives de 2a i 3a categoria a la Comunitat, així com les actuacions que puguen requerir-se respecte al sol·licitant fins a completar la preparació de la proposta de l'informe tècnic corresponent que es remetrà al CSN. Aquestes anàlisis i avaluacions es realitzaran d'acord amb el que disposa els manuals de procediment establits pel CSN.
 • Col·laboració en emergències radiològiques mitjançant la participació en el sistema de resposta del CSN dels inspectors encomanats a fi de tenir una primera impressió i ràpida comunicació al CSN, sobre una possible emergència i descartar així alarmes injustificades que mobilitzen mitjans humans i tècnics sense necessitat.
 • Execució del control dels programes de vigilància radiològica ambiental realitzats pels titulars en la Central Nuclear de Cofrents.
  • La realització d'altres programes de vigilància radiològica ambiental a la Comunitat Valenciana, fora de l'entorn de les instal·lacions nuclears, que no formen part de la vigilància radiològica d'àmbit nacional, es faran en termes i condicions a convenir entre el CSN i la Comunitat Valenciana.

El CSN podrà en tot moment impartir criteris per a interpretar o resoldre dubtes relacionats amb l'exercici de les funcions encomanades en virtut de la present clàusula.

La posada en marxa de l'ampliació esmentada tindrà lloc quan la Secció de Seguretat Radiològica, dependent de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, s'amplie tant en mitjans humans com en mitjans materials, a fi de poder desplegar cada una de les funcions encomanades.