T'interessa

Servicis de Protecció Civil

Servicis de Protecció Civil

A vegades entre la ciutadania es produeix una certa confusió a l'hora de considerar quins són els Servicis i departaments de l'Administració que s'encarreguen de la gestió de protecció civil.

La transcendència i dimensions de les situacions que es produeixen en les emergències exigeixen, la majoria de vegades, de la contribució i participació dels recursos humans i materials de totes les administracions públiques, organitzacions, empreses i fins i tot particulars.

Amb tots aquests mitjans, treballant de manera coordinada, es tracta de reduir el màxim possible els efectes que les greus situacions de risc poden tenir sobre les persones, els béns i el medi ambient.

A la Comunitat Valenciana els Servicis de protecció civil s'estructuren a partir del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana. Aquest Pla Territorial proporciona el marc organitzatiu i els mecanismes que permeten la mobilització dels mitjans per a afrontar les emergències.

Després de la preparació del Pla Territorial, la Generalitat ha elaborat plans per als riscos següents:

  • Inundacions
  • Risc sísmic
  • Nevades
  • Transport de mercaderies perilloses
  • Risc químic
  • Incendis forestals

A més, com a resposta al risc nuclear derivat de la central de Cofrents, la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana és responsable directe de l'aplicació i el manteniment del PENVA (Pla d'Emergència Nuclear de València).

Tota aquesta planificació requereix una actuació coordinada dels servicis intervinents, que pertanyen a distints organismes i/o administracions públiques (Administració de l'Estat, Generalitat i Administració Local).

Per part de la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències té la responsabilitat de la planificació davant els distints risc i la coordinació dels recursos existents.

Dins dels recursos propis de la Generalitat, cal destacar els centres de Coordinació d'Emergències, els mitjans d'extinció d'incendis forestals (terrestres i aeris), els servicis de vigilància mediambiental, la Policia de la Generalitat, l'assistència sanitària i els recursos que les conselleries aporten amb els plans sectorials d'alberg i assistència, sanitari, de carreteres i de transport i de seguretat.
L'Administració de l'Estat aporta, des de les delegacions i sotsdelegacions del Govern, el seu servici de protecció civil, les forces d'ordre públic i les forces armades. És responsable de l'actuació del Centre Meteorològic Territorial de València i de les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i Segura, i participa en les labors dels plans sectorials de seguretat i carreteres.


L'Administració Local, des de les diputacions provincials, ofereix els servicis dels consorcis provincials de bombers, i és responsable del Pla Sectorial d'Abastiment. Els ajuntaments disposen de la policia local, els parcs municipals de bombers de les capitals de província, i de l'actuació de les agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil.

En definitiva, es tracta d'un dispositiu ampli i complex que s'integra en l'operativa que els diferents plans d'emergència estableixen per a la gestió de cada risc, i assigna les funcions a cada un dels recursos disponibles, per a donar resposta a les necessitats dels ciutadans en les situacions d'emergència.
Aquesta complexitat de mitjans i recursos requereix d'un mecanisme de coordinació que la Generalitat Valenciana ha articulat mitjançant el Centre de Coordinació d'Emergències i del telèfon únic d'emergències de la Comunitat 112.