T'interessa

Voluntariat

Voluntariat

Les agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil (ALVPC)

La legislació espanyola, en matèria de protecció civil, estableix que les administracions públiques promouran i recolzaran la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a la protecció civil. Les agrupacions locals de Voluntaris de Protecció Civil són l'element integrador que permet a l'Administració local complir amb allò que estableix la Llei, i facilita als ciutadans el desplegament de la seua labor solidària. Per tant, són organitzacions de caràcter humanitari, altruista i solidari, que canalitzen i uneixen la voluntat participativa dels ciutadans en les tasques de la protecció civil.

És a cada ajuntament a qui correspon decidir lliurement la creació de al seua ALVPC, i al ple municipal l'aprovació del seu Reglament. L'ALVPC, una vegada creada, s'enquadra orgànicament i funcionalment en la unitat municipal de què depenguen els servicis de Protecció Civil o Seguretat Ciutadana, sense que això constituïsca cap vincle laboral dels seus components amb l'ajuntament.

Les funcions que despleguen són les següents:

 • En la prevenció
  • Col·laborar en els estudis de risc de la localitat, preferentment orientats en edificis, locals i establiments de pública concurrència.
  • Col·laboració i suport en la confecció i divulgació dels plans d'Autoprotecció dels centres esmentats.
  • Col·laboració en l'elaboració I manteniment dels plans territorials municipals i plans d'actuació municipal davant de riscos específics.
  • Confecció i realització de campanyes d'informació i divulgació a la població afectada pels distints riscos, amb el compliment de les directrius donades per l'Ajuntament.
  • Participació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal, etc.) sempre coordinats pel servici competent que pertoque.
 • En la intervenció
  • Suport als servicis operatius d'emergència, a requeriment d'aquests.
  • Col·laborar en l'atenció a afectats en emergències (evacuació, alberg, abastiment...), sempre coordinats pel servici que corresponga.

Mapes corresponents a les distintes agrupacions locals de la Comunitat Valenciana:


Model de memòria anual per a Associacions i ALVPC (format editable.docx)
Model de memòria anual per a Associacions i ALVPC (format editable.odt)