T'interessa

Víctimes del Terrorisme

Víctimes del Terrorisme

La Comunitat Valenciana fou pionera a l'hora de desenvolupar una Llei d'Ajuda a Víctimes del Terrorisme. En aquest sentit, el Govern Valencià sempre ha mostrat el seu suport cap a les víctimes del terrorisme, i continua treballant per a facilitar-ne la recuperació i la integració en la societat, conscients i respectuosos amb les dificultats que entranya superar desgràcies tan lamentables.

Indemnitzacions

En el marc de la Llei 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme, i del Decret 163/2005, de 4 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme, el Consell ha adoptat set Acords de concessió d'ajudes econòmiques a víctimes de terrorisme

Els Acords establerts fins a la data i l'import han estat:

  • Acord del Consell de data 21 de juliol de 2006, en el qual es va acordar la concessió d'ajudes per un import de 696.074,88 euros.
  • Acord del Consell, de data 23 de març de 2007, en el qual es va acordar concedir ajudes per un import de 494.840,73 euros.
  • Acord del Consell, de data 26 d'octubre de 2007, en el qual es van concedir ajudes per un import de 536.159,27 euros.
  • Acord del Consell de 4 de juliol de 2008, en el qual es va acordar concedir ajudes per un import de 724.671'31 euros.
  • Acord del Consell de 17 de octobre de 2008, en el qual es va acordar concedir indemnitzacions per un import de 375.328'69 euros.
  • Acord del Consell de 20 de març de 2009, en el qual es va acordar concedir indemnitzacions per un import de 965.417'05 euros.
  • Acord del Consell de 12 de juny de 2009, en el qual es va acordar concedir  indemnitzacions per un import de 20.734'92 euros.