Memoria AVSRE

Memoria AVSRE

L' Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, d'ara en avant, AVSRE, es va crear en virtut de la Llei 4/2017, de 3 de febrer com a organisme autònom dels previstos en l'article 154 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, al qual se li encomana, en règim de descentralització funcional, l'execució de les polítiques de la Generalitat en matèria d'interior, seguretat pública, protecció ciutadana i coordinació de policies locals. Així mateix, li correspondrà la gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana, i el desenvolupament de la formació de les policies locals, personal de serveis essencials i complementaris d'intervenció enfront d'emergències, protecció civil, gestió d'emergència, extinció d'incendis, salvaments i participació de la Generalitat en els consorcis de bombers, així com la direcció i gestió de l'encàrrec del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.

L'estructura administrativa de la AVSRE es desenvolupa mitjançant el Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (d'ara en avant ROF)
Concretament, segons l'art. 10 del ROF: "Sota la direcció de la persona titular de la Direcció de la AVSRE, el nivell administratiu s'estructura en les següents unitats: