T'interessa

Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

L'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències (d'ara en avant, AVSRE) és un organisme autònom dels previstos en l'article 154 de la Llei 1/2015,de 6 de febrer, de la Generalitat, al qual se li encomana en règim de descentralització funcional, l'execució de les polítiques en matèria d'interior, seguretat pública, protecció ciutadana i coordinació de policies locals.

Es troba adscrita a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i ha vingut exercint des de la seua creació, amb la Llei 4/2017, de 3 de febrer, funcions que es consideren essencials per al servei públic.

A nivell administratiu s'estructura en les següents unitats:

La Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, encara que orgànicament depén del Ministerio de l'Interior, funcionalment depén la AVSRE.

La Subdirecció General de Seguretat que presta l'assistència tècnica, jurídica i administrativa de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, l'exercici de les funcions de coordinació dels cossos de la policia local en la Comunitat i a més  gestiona el procediment de selecció de policies locals en el territori de la Generalitat.

La Subdirecció General d'Emergències té atribuïdes les funcions de coordinació dels serveis d'emergència, així com les labors d'atenció i informació ciutadana davant qualsevol situació d'emergència. Igualment li correspon l'avaluació i anàlisi de les situacions de risc i d'emergència. A més assumeix les funcions de gestió de la intervenció urgent dels serivios operatius davant situacions d'emergència (extinció d'incendis forestals), així com l'atenció del telèfon únic d'emergències europeu   1·1·2. No són pocs els èxits collits per aquesta Subdirecció des de la seua creació, agraint la labor realitzada pels professionals que coordina (bombers) i la seua dedicació al servei públic.

La Subdirecció General de Formació en Seguretat Pública i Emergències exerceix les funcions de coordinació per a la formació dels cossos de la policia local, a través principalment de el  Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE). Aquest centre s'encarrega d'impartir la formació necesasria als policies locals que han superat la fase d'oposició en les seues respectives corporacions, sent un  requisit necessario la superació d'aquests cursos perquè adquirisquen la condició de funcionaris de carrera. També s'encarrega d'impartir-los formació per a l'accés per promoció interna a escales i categories  i un altre tipus de cursos formatius.

La secretaria tècnica és la unitat encarrega de tramitar totes les propostes que realitzen cadascuna de les anteriors unitats perquè siguen un èxit; entre altres auntos, s'encarrega de tramitar els expedients de contractació administrativa, les subvencions de concessió directa i concurrència competitiva, els assumptes relatius al personal de l'organisme i molt especialment pel que fa a la provisió dels llocs de treball, així com la gestió de despeses i ingressos d'aquesta organització.

Organigrama AVSRE

Listado documentos